Cách Chế Sâu Cổ Sư Võ Lâm 2

Mục 1:

1. Độc Thanh Cổ Mẫu :
Đặc điểm :
- Sinh sản được : Cổ, Độc Cổ, Yêu Cổ
- Sử dụng Diên Ba (skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 5) để tăng tuổi thọ.
- Chủ yếu để lấy Yêu Cổ là chính.
Chỉ số :
- Độc hệ 100/100
- Huyết hệ 0/0
- Linh hệ 0/0
- Ma hệ 0/0
Nguyên liệu :
- 25 Linh Tiêu, 200 Khuynh Ly Đậu, 25 Tinh Thiết, 25 Chu Sa
Cách làm :
- Mua 1 con Cổ Mẫu trong Shop 25/25 - 25/25 - 25/25 -25/25
- Dùng skill Dưỡng Cổ Mật Thuật chế tạo Từ Khuynh Ly Đậu ra Diên Ba, cho ăn 10 Diên Ba để max Tuổi thọ 300.
- Cho ăn 25 Linh Tiêu : 25/100 - 25/0 - 25/0 - 25/0
- Cho ăn 25 đồ từ Skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 1 : 100/100 - 0/0 - 0/0 - 0/0
2. Huyết Xích Cổ Mẫu :
Đặc điểm :
- Sinh sản được : Cổ, Huyết Cổ, Huyễn Cổ
- Sử dụng Diên Ba (skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 5) để tăng tuổi thọ.
- Chủ yếu lấy Huyễn Cổ là chính.
Chỉ số :
- Độc hệ 0/0
- Huyết hệ 100/100
- Linh hệ 0/0
- Ma hệ 0/0
Nguyên liệu :
- 25 Linh Quả, 200 Khuynh Ly Đậu, 25 Hắc Khuyển Linh Huyết, 25 Tàng Hồng Hoa
Cách làm :
- Mua 1 con Cổ Mẫu trong Shop 25/25 - 25/25 - 25/25 -25/25
- Dùng skill Dưỡng Cổ Mật Thuật chế tạo Từ Khuynh Ly Đậu ra Diên Ba, cho ăn 10 Diên Ba để max Tuổi thọ 300.
- Cho ăn 25 Linh Quả : 25/0 - 25/100 - 25/0 - 25/0
- Cho ăn 25 đồ từ Skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 2 : 0/0 - 100/100 - 0/0 - 0/0

3. Linh Tử Cổ Mẫu
Đặc điểm :
- Sinh sản được : Cổ, Tâm Cổ, Hương Cổ, Linh Cổ
- Sử dụng Diên Ba (skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 5) để tăng tuổi thọ.
- Chủ yếu để lấy Hương Cổ.
Chỉ số :
- Độc hệ 0/0
- Huyết hệ 0/0
- Linh hệ 100/100
- Ma hệ 0/0
Nguyên liệu :
- 25 Linh Tản, 200 Khuynh Ly Đậu, 25 Hắc Khuyển Linh Huyết, 25 Chân rết
Cách làm :
- Mua 1 con Cổ Mẫu trong Shop 25/25 - 25/25 - 25/25 -25/25
- Dùng skill Dưỡng Cổ Mật Thuật chế tạo Từ Khuynh Ly Đậu ra Diên Ba, cho ăn 10 Diên Ba để max Tuổi thọ 300.
- Cho ăn 25 Linh Tản : 25/0 - 25/0 - 25/100 - 25/0
- Cho ăn 25 đồ từ Skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 3 : 0/0 - 0/0 - 100/100 - 0/0

4. Ma Bạch Cổ Mẫu :
Đặc điểm :
- Sinh sản được : Cổ, Thi Cổ
- Sử dụng Diên Ba (skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 5) để tăng tuổi thọ.
- Chủ yếu lấy Thi Cổ.
Chỉ số :
- Độc hệ 0/0
- Huyết hệ 0/0
- Linh hệ 0/0
- Ma hệ 100/100
Nguyên liệu :
- 25 Linh Cầm, 200 Khuynh Ly Đậu, 25 Bã Đậu, 25 Noãn Trùng
Cách làm :
- Mua 1 con Cổ Mẫu trong Shop 25/25 - 25/25 - 25/25 -25/25
- Dùng skill Dưỡng Cổ Mật Thuật chế tạo Từ Khuynh Ly Đậu ra Diên Ba, cho ăn 10 Diên Ba để max Tuổi thọ 300.
- Cho ăn 25 Linh Cầm : 25/0 - 25/0 - 25/0 - 25/100
- Cho ăn 25 đồ từ Skill Dưỡng Cổ Mật Thuật cấp 4 : 0/0 - 0/0 - 0/0 - 100/100
Mục 2:

Cách tăng chỉ số trước :
Dưỡng cổ mật thuật 1 : tăng chỉ số trước hệ độc (x/25 thì sau khi ăn vào x sẽ được +3) và các hệ khác bị trừ 1
Dưỡng cổ mật thuật 2 : tăng chỉ số trước hệ huyết (x/25 thì sau khi ăn vào x sẽ được +3) và các hệ khác bị trừ 1
Dưỡng cổ mật thuật 3 : tăng chỉ số trước hệ linh (x/25 thì sau khi ăn vào x sẽ được +3) và các hệ khác bị trừ 1
Dưỡng cổ mật thuật 4 : tăng chỉ số trước hệ ma (x/25 thì sau khi ăn vào x sẽ được +3) và các hệ khác bị trừ 1
Cách tăng chỉ số sau :
Đuôi thỏ : tăng 1 hệ độc -1 các hệ khác (25/x ăn vào x sẽ +1 và các x khác sẽ bị trừ 1)
Răng sói hoặc Thiêu tửu : tăng 1 hệ huyết -1 các hệ khác (25/x ăn vào x sẽ +1 và các x khác sẽ bị trừ 1)
Chân rết : tăng 1 hệ linh -1 các hệ khác (25/x ăn vào x sẽ +1 và các x khác sẽ bị trừ 1)
Gấm lam hoặc nanh heo rừng hoặc đuôi hổ vĩ hoặc cánh muỗi : tăng 1 hệ ma -1 các hệ khác (25/x ăn vào x sẽ +1 và các x khác sẽ bị trừ 1)
Cách tăng tuổi thọ cổ mẫu :
Sữ dụng skill dưỡng cổ mật thuật 5 để tăng
Cần có 200 khuynh ly đậu cho mỗi cổ mẫu
20 khuynh ly đậu = 1 diêm ba
1 diêm ba = 10 tuổi thọ
=> Cần 20 diêm ba mỗi con = 200 khuynh ly đậu
Mục 3:

Ngũ Độc – Cổ Sư :

Hạ Cổ Mật Phương (Hỗ trợ tấn công) - sau khi sử dụng skill, có x=100% hồi phục giãn cách xuất chiêu.


Dưỡng Cổ Mật Thuật (Hỗ trợ phòng ngự) - Cổ mẫu tốc độ sinh sản tăng x=400%

Huyết Đỉnh Công (Hỗ trợ phòng ngự) - Tăng tốc độ di chuyển lên x=20%

Phong Cổ (Công kích nội công) - Tốc độ xuất chiêu của Phong Cổ và Vạn Cổ Thực Thiên tăng x=25%

Cuồng Phong Trảo (Công kích nội công) - Tăng khoảng cách xuất chiêu x=100%

Độc Cổ (Hỗ trợ tấn công) - Giảm sức mạnh đối phương x=80, đồng thời tăng thời gian hiệu quả lên x=50%

Huyết Cổ (Hỗ trợ tấn công) - Giảm linh hoạt đối phương x=80, đồng thời tăng thời gian hiệu quả lên x=50%

Hương Cổ (Hỗ trợ phòng ngự) - có x=30% cơ hội tăng ngoại phòng lên 20% và nội phòng lên 20% trong vòng 2 giây

Thi Cổ (Hỗ trợ tấn công) - Giảm thân pháp đối phương x=80,đồng thời tăng thời gian hiệu quả lên x=50%

Yêu Cổ (Hỗ trợ phòng ngự) - Mỗi lần kháng một trạng thái phụ, Sinh lực hồi phục x=300.

Tâm Cổ (Hỗ trợ tấn công) - Giảm nội công đối phương x=80,đồng thời tăng thời gian hiệu quả lên y=50%

Vạn Cổ Thực Thiên (Công kích nội công) - Giảm giãn cách xuất chiêu x=20 giây, tiêu hao nội lực giảm y=50%

Huyễn Cổ (Hỗ trợ phòng ngự) - Có x=20% không tính thời gian giãn cách chiêu thức của bất cứ chiêu nào

Tàm Cổ (Hỗ trợ tấn công) - Tăng tốc độ xuất chiêu x=50%
Cổ sư ép YQ Hạ Cổ Bí Phương , Phong Cổ , Vạn Cổ Thực Thiên , Huyết Đỉnh Công .
Mục 4 :

Hướng dẫn cách buff độc x2 :
Công thức 1 : Huyết x2
Thi – Tâm – Huyết – Độc – Huyết
Công thức 2 : Độc x2
Tâm – Huyết – Độc – Thi – Độc
Công thức 3 : Thi x2
Huyết – Độc – Thi – Tâm – Thi
Công thức 4 : Thi x2 – Tâm – Huyết
Huyết – Độc – Thi – Tâm – Thi – Tâm – Huyết
Công thức 5 : Huyết x2 – Tâm – Độc
Thi – Tâm – Huyết – Độc – Huyết – Độc
Công thức 6 : Độc x2 – Thi – Huyết
Tâm – Huyết – Độc – Thi – Độc – Thi
Công thức 7 : Thi x2 – Tâm – Độc
Huyết – Độc – Thi – Tâm – Thi – Tâm
Cách Chế Sâu Cổ Sư Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu